Contents

 

√ 1 , “fly”

dih

1 dī

2 dī, dīdī

Present

IV. dī́yati etc. RV., dī́yase SV

Intensive

dédīyitavaí ŚB

 

Represented later by √ ḍī. From it may possibly come didyú V.B.

 

Meanings

dī́yati dī́yate 1 v fly.

 

nis fly away.

pari fly about.