Contents

 

dṛbh, “bunch”

dṛp

dṛbh

dṛś

Present

I. dṛbhmas ? B

VI. dṛbháti etc. B

Causative

darbhita C

Verbal Nouns

dṛbdha B.+

Derivatives

darbhá V.+ dṛ́bhīka ? RV. dṛbdhi ? darbhaṇa S. ?

 

Meanings

dṛbháti v bunch, make into tufts, string together, connect.

 

sam connect, compose, write.

Cf. saṃdṛbdha.