Contents

 

dhī, dīdhī, “think”

dhi, dhinv

dhī, dīdhī

dhukṣ

Present

II. dhīmahi B.+

III ? dīdhayas dī́dhayan dīdhyat etc. dī́dhyat adīdhet etc. dī́dhye dīdhyāthām dīdhīthām dī́dhyāna adīdhīta etc. V.B

Perfect

dīdhaya -dhima (-mas SV.) -dhiyus -dhyus dīdhire V.B

Desiderative

? dhī́ṣamāṇa RV1

Intensive

dedhyat TS

Verbal Nouns

PPP: dhītá V.+

Derivatives

dhī́ V.+

 

dhī́ra V.+

 

dhiyasāná RV.

 

-dīdhayu RV.

 

dhītí V.B.

 

dhī́van RV.

 

dī́dhiti V.+

 

 

 

 

Compare √ dhyā. The form dhīmahi belongs here only as thus used later, with a false apprehension of its proper meaning.

 

Meanings

dī́dhye ádīpdet v PPP dhītá (q.v.) appear, seem (P); perceive, look at (A); think, consider (manasā), desire.

 

anu observe, think over.

abhi think of, consider.

ā attend to, care for (G), make up one's mind.

ud look up to (A).

prati hope, expect.

vi hesitate, be irresolute.

Cf. dī́dhyat & dī́dhyāna.