Contents

 

jūrv, “consume”

jūrv

1 jṛ, jur

Present

I. jū́rvati etc. V

Aorist

-iṣ-Ao: jūrvīt RV

Doubtless a secondary formation (u- or eighth class) from √ jṛ jur.

Meanings

jū́rvati v singe, burn.

 

ni burn down.

sam = S.