Contents

 

mīv, , “push”

mīl

mīv, mū

muc, mokṣ

Present

I. mī́vati etc. AV.B

Verbal Nouns

mīvitá B.,-mūta V.S.;-mī́vya B

Derivatives

-mu ? C1.

 

mūrá RV1.

 

-maviṣṇu ? RV1.

 

-móta ? AV1.

 

 

Meanings

mīvati v PPP mūta (q.v.) & mīvita push, move.

 

ā push aside, wrench open (door).

pra push towards.

prati push back, shut to.