Contents

 

guph, gumph, “twine”

gup

guph, gumph

gur

Present

I. gumphati etc. C

Causative

gumphayati etc. C

Verbal Nouns

gumphita , guphita C

Derivatives

gumpha C. -gumphaka C. gumphana C.

Meanings

gumphati & gumphayati v PPP gumphita string together, wreathe, wind.