Contents

 

mṛdh, “neglect”

mṛd, mrad

mṛdh

mṛś

Present

I. márdhati etc. RV

VI. mṛdhāti RV.S., -asva S

Aorist

√-Ao: mṛdhyās RV

Th Ao: mṛdhas S

-iṣ-Ao: mardhīs etc. RV.B. (márdhiṣat RV.)

Verbal Nouns

mṛddhá MS

Derivatives

mṛ́dh V.B.

 

mṛdha V.+

 

mṛ́dhas RV.

 

mṛdhrá RV.

 

 

 

 

 

mardhuka JB.

 

 

 

 

Meanings

márdhati v PPP mṛddhá 1 (q.v.) neglect, forsake, contemn, despise.

 

pari slacken, relent, cease.