Contents

 

vyath, “waver”

vyaj

vyath

vyadh, vidh

Present

I. vyáthate etc. V.+,-ti etc. E.+

Future

Simple Future: vyathiṣyate

Periphrastic Future: vyathitā

Aorist

RAo: vivyathas B

-iṣ-Ao: vyathiṣi etc. AV.+, vyathiṣat B

Ao/Ps/3/sg: avyā̆thi

Perfect

vivyathe E.+,-thus E

Causative

vyatháyati etc. V.+ (vyathayīs AV.; vyathyate C.)

Desiderative

vivyathiṣa-

Intensive

vāvyath-

Verbal Nouns

vyathitá AV.+; vyathiṣyai B.S

Derivatives

vyathā B.+

 

vyathana E.+

 

vyáthis RV.

 

vyathayitṛ C.

 

vyathaka C.

 

vyáthi V.

 

-vyātha B.

 

 

 

-vyathya V.B.

 

vyathí ? AV.

 

vithurá V.B.S.

 

 

 

 

 

vyathin C.

 

 

 

 

 

 

Meanings

vyáthate v (vyáthati), PPP vyathitá (q.v.) waver, reel, stagger, come to fall, go wrong, fail; tremble, be afraid or pained. Caus. vyatháyati cause to waver etc., bring to fall, make afraid or uneasy, distress, pain.

 

pra , saṃpra,

vi &

sam = S.