Contents

 

śṛdh, “be defiant”

3 śṛ

śṛdh

ścand, cand

Present

I. śárdhati etc. V.,-te etc. B.C

Future

Simple Future: śartsyati śardhiṣyate

Periphrastic Future: śardhitā

Aorist

Th Ao: aśṛdhat

RAo: aśīśṛdhat

-iṣ-Ao: aśardhiṣṭa

Perfect

śaśṛdhe

Causative

śardháyati etc. RV.C

Desiderative

śiśardhiṣa- , śiśṛtsa-

Intensive

śarīśṛdh-

Derivatives

śárdha RV.

 

śárdhya RV.

 

śardhana C.

 

-śardhayitṛ C.

 

-śardhin V.

 

śrdhyā́ RV.

 

śárdhas V.B.

 

 

 

 

Not worth dividing into two roots.

 

Meanings

śárdhati v fart

(only w. ava & vi); be defiant or strong.