Contents

 

dṛh, dṛṃh, “make firm”

dṛś

dṛh, dṛṃh

dev

Present

I. dṛ́ṃhati etc. -te etc. V.B darhati

IV. dṛ́hya dṛ́hyasva RV

VI. dṛṃhántam AV., dṛṃhéthe RV

Future

Simple Future: darhiṣyati, dṛṃhiṣyati

Periphrastic Future: darhitā, dṛṃhitā

Aorist

RAo: adadarhat, adīdṛhat

-iṣ-Ao: adṛṃhīt etc. B. adarhīt

Perfect

dadarha , dadṛṃha dādṛhāṃá adadṛhanta RV

Causative

darhaya- ; dṛṃhayati etc. V.S

Desiderative

didarhiṣa- , didṛṃhyiṣa-

Intensive

darīdṛh- , dardṛh-; darīdṛṃh-, dardṛṃh-

Verbal Nouns

PPP: dṛḍhá V.+

Derivatives

dṛh B.+

 

-dṛṃha AV.

 

dṛṃhitṛ́ . V.B.

 

dṛ́ṃhaṇa AV.B.S.

 

drahyát ? RV.

 

 

 

 

Divided by the Hindu grammarians into two roots, dṛṃh “fix”, and dṛh “grow”, from the latter of which are then derived dīrghá V.+ and the related words drā́ghīyas V.B.S., drā́ghiṣṭha RV., drāghmán V.B., drāghimán B. (drāghuyā́ TS.).

 

Meanings

(dṛṃh) dṛṃheti v PPP dṛḍhá (q.v.) make or be firm; Ā dṛ́hate or dṛ́hyati, te only intrans. Caus. dṛṃhayati, PPP dṛṃhitá (q.v.) make firm, fortify, fix; m. hold fast, be firm.