Contents

 

dhūrv, “injure”

dhū, dhu

dhūrv

dhṛ

Present

I. dhū́rvati etc. V.B

Future

Simple Future: dhūrviṣyati

Periphrastic Future: dhūrvitā

Aorist

-iṣ-Ao: adhūrvīt ŚB

Perfect

dudhūrva

Verbal Nouns

Inf: dhū́rvitum ŚB

 

A secondary root-form from √ dhvṛ dhur.

 

Meanings

dhū́rvati v injure, damage.