Contents

 

mih, “urinate”

miṣ

mih

mī, mi

Present

I. méhati etc. V.+,-te etc. E.+ méghamāna RV2

Future

Simple Future: mekṣyáti etc. AV.B.S

Periphrastic Future: meḍhā

Aorist

RAo: amīmihat

-sa- Ao: amikṣat ŚB

Perfect

mimeha

Causative

mehayati etc. RV.C

Desiderative

mimikṣa-. see √ mikṣ.

Intensive

mémihat ŚB

Verbal Nouns

PPP: mīḍha V.+; mihé RV

Derivatives

míh RV.

 

meha B.+

 

méhana V.+

 

méḍhra AV.+

 

-míhya ŚB.

 

-mehin C.

 

-mehanīya S.

 

meṇḍhra ? C.

 

meghá V.+

 

mehánā RV.

 

mehatnú RV.

 

mīḍhá ? V.+

 

 

 

 

 

 

 

mīḍhvā́ṃs ? V.+

 

 

Compare √ mikṣ.

 

Meanings

méhati 1 v (te), PPP mīḍhá (q.v.) make water; wet, sprinkle. Caus. mehayati cause to make water.

 

abhi urine upon (A).

ava make water upon or towards (A).

ni = S.

pari wet by urining upon.

pra = S.

prati make water in the direction of (A).

Cf. mīḍhváṃs.