Contents

 

śubh, śumbh, “beautify”

śudh, śundh

śubh, śumbh

1 śuṣ

Present

I. śóbhate etc. V.+ (śóbhe 3s. RV.),-ti etc. E.+; śúmbhase etc. V., śúmbhati etc. AV

VI. śumbháti etc. V.C.,-ámāna RV.C

Future

Simple Future: śobhiṣyati E. śumbhiṣyati

Periphrastic Future: śobhitā, śumbhitā

Aorist

√-Ao: śúmbhāna śubhāná RV

Th Ao: aśubhat

RAo: áśūśubhan RV.,-bhanta B

-iṣ-Ao: aśobhiṣṭa, aśumbhīt

Ao/Ps/3/sg: aśobhi C.

Perfect

śuśobha śuśubhe E.+ śuśumbha

Causative

śobhayati etc. AV.+; śubháyati -te etc. V.B

Desiderative

śuśobhiṣate C. śuśubhiṣa-

Intensive

śośubhyate E

Verbal Nouns

PPP: śubhitá B., śumbhita AV.; śubhé RV., śobháse RV

Derivatives

śúbh V.B.

 

śumbha E.+

 

śumbhū́ B.

 

śúbhvan RV.

 

śubha E.+

 

-śumbhaka E.

 

śobhátha SV.

 

śóbhiṣṭha RV.

 

śobha C.

 

śóbhana V.+

 

śubhrá V.+

 

śobhayitṛ C.

 

śobhā B.+

 

śobhaná B.+

 

śubhrí RV.

 

 

 

-śobhin E.+

 

śúmbhana AV.+

 

 

 

 

 

 

This root is, with considerable plausibility, devided by BR. into two: √ 1 śubh “glide along”, and √ 2 śubh “beautify”; the former only in V.B.

 

Meanings

śumbh , śóbhate (ti); śumbháti, śúmbhate v (the nasalized forms more frequent in the Veda, the strong forms in l.l.) P adorn, embellish, prepare, make ready; Ā adorn one's self, or make one's self ready, look beautiful, make a show, shine, glitter (w. iva & yathā also look like, appear or seem to be). With na be unpleasant, look ugly. Caus. śobhayati (cf. also śubhay 2) adorn, embellish, cause to shine.

 

ati look very beautiful, w. na displease.

abhi Ā lay round or put on for ornament, also = samabhi shine, make a show; Caus. = S.Caus.

upa ,

pari ,

prati ,

vi Caus. = S.Caus.

sam Ā be beautiful or as beautiful as (I). Caus. adorn, embellish.