Contents

 

√ 2 , “divide, share”

1 dā, dad

2 dā

3 dā, di

Present

I. dā́ti etc. V.B.S

VI. ? dyáti etc. AV.B.S

Passive

dīyate etc. AV.+

Future

Simple Future: dāsyati S

Periphrastic Future: dātā

Aorist

√-Ao: adāt, deyāt; adimahi B. (adīm- VS.K.)

-s-Ao: diṣīya RV

Perfect

dadire B

Causative

dāpayīta S

Desiderative

ditsa- , didāsa-, dīdāṃsa-

Intensive

dādā- , dedi-

Verbal Nouns

PPP: diná V.B., dita C., dāta, -tta B.+; 2Abs: -dāya B.+,-ditya ? C

Derivatives

-tti B.

 

dā́tṛ RV.C.

 

-dā́na AV.B.S.

 

dāyá ? RV.

 

dā́tu RV.

 

dā́tra RV.

 

-dānīya B.S.

 

díti ? RV.

 

-dātavya C.

 

dāná ? RV.

 

dā́nu V.

 

-deya C.

 

 

A form of this root is √ day, given above separately.

 

Meanings

dā́ti dyáti v PPP diná 3 & dita cut, mow.

 

ava cut off, divide (esp. the sacrif. cake).

nis distribute, among (2A). samava cut in pieces and collect them.

ā ,

vi &

sam cut up, bruise, crush.

Cf. ávatta, samávatta.