Contents

 

√ 2 dhāv, “rinse”

1 dhāv

2 dhāv

dhi, dhinv

Present

I. dhā́vati etc. -te etc. V.+

Passive

dhāvyate C

Aorist

-iṣ-Ao: adhāviṣṭa (3s.) RV

Perfect

dadhāva dadhāvire C

Causative

dhāvayati etc.-te etc. B.+

Verbal Nouns

PPP: dhautá SV.+; 1Abs: dhautvā ? C.; 2Abs: -dhāvya S

Derivatives

dhāva C.

 

-dhāvin C.

 

dhautí RV.

 

dhā́rā ? V.+

 

dhāvaka E.

 

dhā́vana B.+

 

 

 

 

 

 

Perhaps rather related with √ dhū than with √ 1 dhāv.

 

Meanings

dhā́vati dhā́vate v PPP dautá 2 (q.v.) rinse, wash, cleanse, purify; Ā also refl. C dhāváyati wash.

 

ā knead, press out, cleanse (esp. the Soma-stems).

ni Ā rub or anoint one's self; rub one's self against i.e. cling to (L).

pra rub off, Caus. wash.

vi wash or cleanse off.

sam Ā run or wash one's self.

Cf. nirdauta, vidauta.