Contents

 

mūrch, mūr, “thicken”

mūrch, mūr

1 mṛ

Present

I. mūrchati etc. AV.+

Future

Simple Future: mūrchiṣyati

Periphrastic Future: mūrchitā

Aorist

-iṣ-Ao: amūrchīt

Perfect

mumūrcha E.+

Causative

mūrchayati B.+,-te E

Verbal Nouns

PPP: mūrchita E.+, mūrtá B.+ 1Abs: mūrtvā

Derivatives

mūrá ? V.B.

 

mūrkhá B.+

 

mūrchā E.+

 

mūrchana E.+

 

mū́rti B.+

 

 

 

 

 

 

 

 

Meanings

mūrchati v PPP mūrtá & mūrchita (q.v.) become rigid, coagulate, thicken, increase, grow, sound loudly; become torpid or senseless, faint away, swoon. Caus. mūrchayati (te) cause to thicken; form, shape, strengthen, augment, excite, rouse.

 

sam thicken, coagulate, become firm or solid, sound loudly. Caus. stupefy, stun.

Cf. vimūrchita, saṃmūrchita.