Contents

 

nṛt, “dance”

nṛ

nṛt

ned

Present

IV. nṛ́tyati etc. V.+,-te etc. E.+

Passive

nṛtyate C

Future

Simple Future: nartiṣyati C. nartsyati

Periphrastic Future: nartitā

Aorist

√-Ao: nṛtus RV. (Pf. ?)

Th Ao: nṛtámāna ? RV

RAo: anīnṛtat, ananartat

-iṣ-Ao: anartiṣus V

Perfect

nanarta nanṛtus E.+

Causative

nartáyati etc. V.+,-te etc. E.+

Desiderative

ninartiṣa- (in d.) ninṛtsa-

Intensive

narīnartti etc. C., narīnṛtyate C.-ti ? C

Verbal Nouns

PPP: nṛttá AV.+; Inf: nartitum C., narttum C.; 1Abs: nartitvā C.; 2Abs: -nartam B

Derivatives

nṛ́t AV.

 

-nartin VS.

 

nṛtú RV.

 

nartayitṛ E.

 

nṛtya U.+

 

nartana S.+

 

nṛtū́ RV.

 

ninartiṣā C.

 

-narta E.+

 

nṛ́ti ? AV.

 

-nṛtti B.

 

 

 

nartaka E.+

 

nṛtí V.

 

nartitavya C.

 

 

 

 

Compare roots √ naṭ and √ nṛ.

 

Meanings

nṛ́tyati (nṛ́tyate) v PPP nṛttá 1 dance; play, act, represent (d.). Caus. nartáyati (te) cause to dance or to move to and fro. I. narinartti, narīnartti, narīnṛtyati, nṛ́tyati (te), PPP nṛttá 1 dance; play, act, represent (d.). Caus. nartáyati (te) cause to dance or to move to and fro. I. narinartti, narīnartti, narīnṛtyate (cause to) dance about or to and fro.

 

anu dance after or before (A).

ā dance or hasten near. Caus. cause to dance or move gently.

upa dance before (A).

pari dance about (A).

pra dance (forwards), begin to dance.

sam dance together.