Contents

 

, su, “generate, enliven, impel”

subh, sumbh

sū, su

sūd

Present

I. savati etc. E.+

II. sū́te súvate etc. V.+ (suvāná svāná ? RV.), sauti B.+, sū̆hi S

IV. sūyate etc. B1.+,-ti etc. E.+

VI. suváti etc. V.B.U. (sva AV.TA.), suvate etc. B

Passive

sūyáte etc. V.+

Future

Simple Future: soṣyáti -te etc. B.+ (sū́ṣyant RV1.C1.), saviṣyati -te etc. E.+

Periphrastic Future: sotā, savitā

Aorist

RAo: asūṣavat, asuṣot MS.,-ṣavus TB

-s-Ao: asauṣīt, asoṣṭa U.+

-iṣ-Ao: asāvīt etc. V.B. (sāviṣat V.B.) asaviṣṭa

Ao/Ps/3/sg: asāvi

Perfect

suṣāva etc. E.+, suṣuvé etc. AV.+ (sasū́va V.)

Causative

sāvaya-

Desiderative

susūṣa-

Intensive

soṣavīti RV

Verbal Nouns

PPP: sūtá V.+, suta B.+ sūna; Inf: sotum, sū́tave V.,-tavaí AV., sávitave AV.; 1Abs: sūtvā́ B.+;-sūya E.+; 2Abs: -sútya ŚB

Derivatives

sū́ V.+

 

-savas B.S.

 

sūtrī́ AV.

 

-sū́ya AV.+

 

savá V.+

 

sū́ti V.+

 

strī́ ? V.+

 

sū́ra ? V.

 

sávya ? n.pr. RV.

 

-suti RV.

 

savatha ? C.

 

sūrí ? V.+

 

-savin C.

 

sū́tu AV.

 

-sūna S.+

 

sávīman V.B.S.

 

sávana V.+

 

savitṛ́ V.+

 

sūnú V.+

 

-sū́van V.

 

-súvana AV.

 

-savītṛ RV.

 

-sū́ma V.

 

sūṣā́ AV.

 

 

 

 

 

 

 

sūṣaṇā ? AV.

 

 

Usually divided into two roots, √ 1 sū̆ “impel”, and √ 2 sū̆ “give birth” (the verb-forms of the former, with three or four sporadic exceptions, limited to the older language); but their forms and meanings are mixed beyond the possibility of successful separation.

 

Meanings

sū́te sauti suváti suváte (sūyate sūyati) v PPP sūtá 1 & sutá (q.v.) generate, beget, bring forth, enliven, impel, set in motion.

 

apa sent or drive away.

abhi consecrate for (A), endow with (I).

ā hurt upon (D), send, bestow, procure.

nis &

parā drive away, remove.

pra bring forth, produce, impel, set in motion, cause, bid. saṃpra &

sam beget, bring forth, produce.

Cf. prásūta.