Introduction

History

Structure of text

 

Text

Tibetan

Latin Transliteration

Phonetic Transcription

 

Meanings

Vocabulary

 

1) The Common

Root meaning

Commentary

 

Hidden meaning according to:

2) The path of liberation

Root meaning

Commentary

3) The perfection stage

Root meaning

Commentary

4) Nyingthig of Dzogpa Chenpo

Root meaning

Commentary

 

5) The accomplishment of the result

Root meaning

Commentary

 

Conclusion of practices

Dorje Tsig-dun

Hung

1

Ö-gyen-yul-gyi nub-chang tsam

2

Pe-ma ké-sar dong-po-la

3

Ya-tsen chö-gi ngö-drüp nyé

4

Pe-ma jung-né shé-su drag

5

Khor-du khan-dro mang-pö khor

6

Kyé-kyi jé-su dag-drub-kyi

7

Chin-gyi lob-chir shèg-su sol

Guru Pema Siddhi Hung

 

Alternate version:

Line 7, 3rd syllable: lab