Contents

 

√ 2 dhā, “suck”

dhā, dadh

2 dhā

1 dhāv

Present

IV ? dháyati etc. V.+

Passive

dhīyate

Future

Simple Future: dhāsyati E

Periphrastic Future: dhātā

Aorist

√-Ao: adhāt AV. dheyāt

RAo: adadhat

-siṣ-Ao: adhāsīt

Perfect

dadhús RV

Causative

dhāpayate etc. RV.,-ti ŚB. adīdhapat

Desiderative

dhitsa-

Intensive

dādhā- , dādhī-, dedhīya-

Verbal Nouns

PPP: dhītá V.B.; dhā́tave V.; 1Abs: dhītvā́ ŚB.; 2Abs: -dhī́ya ŚB.-dhāya

Derivatives

-dhā V.+

 

-dhāyin C.

 

dhārú AV.

 

dhénā V.

 

-dhaya B.+

 

dhā́yas V.

 

dhāsí RV.S.

 

dhenú V.+

 

dhā́tu RV.S.

 

dhāyú RV.

 

dhāsyú AV.

 

dadhán , dádhi V.+

 

 

Related with √ dhi. The connection of some of the derivatives by no means beyond question.

 

Meanings

dháyati v PPP dhītá 3 suck, drink, imbibe. Caus. dhāpáyate suckle, nourish.

 

upa Caus. Ā = S.Caus.

nis suck out.