Contents

 

yudh, “fight”

yuj

yudh

yup

Present

I. yodhati etc. AV.PB

II. yótsi RV

IV. yúdhyate etc. V.+,-ti etc. V.+

Passive

yudhyate C

Future

Simple Future: yotsyati -te etc. B.+

Periphrastic Future: yoddhā E

Aorist

√-Ao: yódhi, yodhat, yodhāná RV., yudhāna ? C

RAo: yūyudhas M

-s-Ao: yotsīs E., ayuddha C., yutsmahi AV

-iṣ-Ao: ayodhīt etc. V. (yodhiṣat RV.)

Perfect

yuyódha yuyudhé etc. V.+

Causative

yodhayati etc. V.+,-te etc. E. (yodhyate E.)

Desiderative

yúyutsati -te etc. V.+

Intensive

yoyudh- yavīyudh- (in d.)

Verbal Nouns

PPP: yuddhá V.+; Inf: yoddhum E.;-yuddhvī RV.;-yudhya E.; yudham JB., yudhé RV.; yudháye RV

Derivatives

yúdh V.+

 

yudhmá RV.

 

yodhana E.+

 

yúyudhi RV.

 

-yudha V.+

 

yúdhvan RV.

 

yodhanīya C.

 

yū́yudhi RV.

 

yudhi- AV.

 

yodhá V.+

 

yodhuka JB.

 

yavīyúdh RV.

 

-yudhya RV.

 

yodhaka E.

 

yódhīyas RV.

 

yuyutsā E.

 

yudhénya V.

 

yodhin E.+

 

yoddhavya E.+

 

-yutsā ? C.

 

yódhya V.+

 

yoddhṛ V.+

 

yuyutsu E.+

 

 

 

 

Meanings

yúdhyate yúdhyati yodhati v PPP yuddhá 1 (q.v.) fight, combat, contend with (I saha or samam) for or about (L); fight (trans. w. A), vanquish. Caus. yodháyati, yúdhyate, yúdhyati, yodhati, PPP yuddhá 1 (q.v.) fight, combat, contend with (I saha or samam) for or about (L); fight (trans. w. A), vanquish. Caus. yodháyate cause to fight, fight (trans.), defend. Des yúyutsati, te wish to fight with (I or A).

 

abhi fight (A or I), vanquish, win by fighting.

ā fight (trans.).

ud rise against (D).

ni fight with (saha or sākam).

pra (begin to) fight, attack (A). Caus. cause to open the fight. maṃpra (begin to) fight.

prati fight against, vanquish, be a match for (A). Caus. the same.

sam fight together, fight with (A or I sārdham).

Cf. prayuddha, pratiyuddha.